تبلیغات
| کـافه ی مُسـابقـه | - جوایز
نفر اول:۲۰۰نظر به وبش 
ست وب با عکس دلخواه 
لینک وبش برای همیشه
نفر دوم:۱۵۰نظر به وبش
قالب با عکس دلخواه 
لینک وبش برای ۱ماه
نفر سوم:۱۰۰نظر به وبش 
بالابر و موس با عکس دلخواه 
لینک وبش برای ۲هفته 

به تمام شرکت کنندگان موس یا بالابر اهدا میشود